Ege Görüş Yeminli Mali Müşavirlik  Ltd Şti, 1976 yılında kurulmuş yüksek bilgi birikimimizle sunduğumuz, fark yaratan geniş bir hizmet portföyü sunarak en büyük Yeminli Mali Müşavirlik firmalarından biri olmuştur.

Bu süreç, uluslararası arenada söz sahibi olan uluslararası danışmanlık firmalarının dikkatini çekmiş ve Türkiye'de güvenebilecekleri bir ortak arayışında Ege Görüş Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. 1976 'dan bu yana ön plana çıkmıştır.

Hizmetlerimiz,

http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Bilgi Sistemleri ve Denetim Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif Kurumsal Finansman ve Kurumsal Yönetişim Danışmanlığı Hizmetleri

 

http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif KURUMSALLAŞMA ve İŞ SİSTEMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ DANIŞMANLIĞI
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Mevcut yapıda iş akışlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Satın alma sisteminin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yıllık Bütçe hazırlıklarının yapılması,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Aylık raporlamalarla, gerek bütçeye uyum gerekse maliyetlerin takibinin yapılması,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Satış anında verilebilecek fiyata temel olmak üzere fiyat aralıkları için duyarlılık analizleri yapıp, Satış’a destek çalışmaları yapmak,

http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif FİNANSAL YAPININ İYİLEŞTİRME SÜRECİ DANIŞMANLIĞI
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Finans sektöründe uzmanlaşmış kadro tarafından ulusal ve uluslararası müşterilerimize sağladığımız vergi danışmanlığıdır. Ana hizmet konularımız;
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Bankacılık ve Sigorta Muameleleri İşlem Vergisi (BSMV)
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Türev enstrümanların vergisel boyutu
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Sektöre özgü vergisel risk değerlendirmeleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Sektöre özgü vergi planlaması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Nakit Akış planları ile nakit kaynakların optimum kullanımı için çalışmalar yapmak,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Kaynak İhtiyacının en uygun maliyet ve vadelerde giderilmesi için çalışmalar yapmak,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yeni Kredi limitleri oluşturulması için çalışmalar yapmak


http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif TEŞVİKLER
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yatırım Teşvikleri,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Araştırma ve Geliştirme ( Arge ) Teşvikleri,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif İhracat Teşvikleri,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif gibi konularda;
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Müşteri proje dosyasının hazırlanması konusuna esas teşkil edecek gerekli koordinasyonun sağlanması,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Proje dosyası hazırlanması için şirket yönetimi ile gerekli olan toplantıların yapılması,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Proje dosyası hazırlanması için gerekli olan belgelerin ve ilgili dokümantasyonlarının hazırlanması ve/veya müşteri tarafından hazırlanmasının sağlanması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Proje dosyasının, ilgili Kurum’a teslim edilmesi,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif İlgili kurum tarafından istenecek diğer evrakların hazırlanarak teslim edilmesi,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Proje kapsamında destekleme harcama belgelerinin düzenlenme, ödeme ve ibrazı konularında kurum çalışanlarına gerekli uygulamaların anlatılması ve eğitilmesi,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Teşvik Belgeleri ile ilgili revize ve süre uzatımlarının yapılması, kapama başvurularının yapılması.

http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif VERGİ DANIŞMANLIĞI
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Temel Türk Vergi Kanunlarına (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Mali mevzuatta meydana gelen değişikliklerin vergi sirkülerlerimiz yoluyla açıklanması dışında, her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek özellikli çözüm gerektiren durumlarda teknik bilgilendirme ve danışmanlık
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yapılan sözleşmelerin (lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Vergi İdaresinden gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Şirketlerin borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif İlgili durumlarda Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı ilişkilerinin değerlendirilmesi ve mevzuatlar arası uyumun sağlanması için danışmanlık
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Tereddüde düşülen durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yerel şirketler tarafından yabancı kurumlardan alınan muhtelif hizmetlerin, gayrimaddi hak bedellerinin vergilendirilmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Finansal Kiralama”, “Yap-İşlet-Devret”, “Yap-İşlet”, “İşletme Hakkı Devri” gibi finansman modellerinin vergisel analizi ve değerlendirmesi

A- Vergi Revizyonu (Mali Kârın Denetimi),

Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlere Türk Vergi Mevzuatınca hazırlanması gereken Tam Tasdik ve Kısmi Tasdik raporlarının sunulduğu hizmetlerdir. Bu hizmetler söz konusu şirketlerin Türk Vergi Kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında vergi ve diğer yükümlülüklerinin doğruluğunun şirketimiz bünyesinde çalışan vergi denetçileri tarafından incelenmesi ve Yeminli Mali Müşavirlerce (YMM) tasdiki şeklindedir. Bu konuda kanunlar tarafından çerçevesi belirlenmiş Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri aşağıdaki gibidir:

http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Tam Tasdik Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi

B- Vergi İnceleme Danışmanlığı,
Devlet kurumlarınca yapılabilecek her türlü kamusal denetimde, denetim sürecinin yönetimi ve takibinin yapılması işlemleridir. Konunun yargıya taşınması gerekliliği doğması hallerinde, yargı aşamaları da bu sürece dahil olmaktadır.

C- Diğer Vergisel Danışmanlıklar,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili Tasdik Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Münferit Beyanname Tasdik Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif ÖTV Tasdik Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yapılan Tecil Terkin Uygulamaları Tasdiki Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdik Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Sermaye Artışının Tespiti Hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Hizmetleri

D- Uluslararası Vergisel Danışmanlıklar,

a.Uluslararası Vergi Danışmanlığı (International Taxation)
Türkiye’de yatırım yapan ya da yapacak olan ulusal ve uluslararası müşterilerimize Türk Vergi Sistemi ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında hizmetler sunmak ve vergi planlamaları yapmak bu hizmetlerimizin kapsamına dahildir. Sunulan hizmetlerimiz aşağıdaki gibi özetleyebilmek mümkündür:

b.Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Mevzuatı
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif İşyeri” teşkil eden faaliyetlerin vergisel analizi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yabancı ortaklara ödenen temettülerin kaynak ve mukim olunan devletlerde vergilendirilmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yabancı kurumlara ödenen gayrimaddi hak bedellerinin (lisans, know-how, royalti vb.) vergilendirilmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yabancı kurumlara Türkiye’deki şirketler için verdikleri hizmetler dolayısıyla yapılan ödemelerin vergisel boyutunun analizi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Değişik durumlarda, çifte vergilendirmeyi önleme yöntemlerinin (istisna, mahsup vb.) ve usullerinin (karşılıklı anlaşma, bilgi değişimi vb.) analizi ve uygulaması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif ÇVÖA çerçevesinde stopaj iadelerinde teknik destek ve danışmanlık

c.Uluslararası Vergi Planlaması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Global firmamızın vergi teknolojisi yazılımlarının kullanılması ile vergi yükü optimizasyonu sağlayan yatırım planlama modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık,
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yurt dışı ofislerimizdeki uluslararası vergi uygulamalarında uzman meslektaşlarımızla devamlı bilgi alışverişi yoluyla çokuluslu şirketlerin uluslararası yatırımlarının vergisel planlamasında danışmanlık

d.Diğer Uluslararası Vergi Uygulama Alanları
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Uluslararası finansal kiralama işlemlerinin vergisel boyutu
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Uluslararası sermaye, menkul kıymetler ve mal hareketlerinin vergisel ve diğer mali yükümlülükler (Kambiyo, Dış Ticaret Mevzuatı vb.) açısından değerlendirmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Serbest Bölgeler Mevzuatı
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Çokuluslu/yabancı sermayeli şirketlerde örtülü sermaye analizleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Büyük ölçekli yatırımlar (baraj inşaatı, tünel yapımı, elektrik santrali kurulması vb.) alanında proje üreten yabancı sermayeli şirketler için Türk Vergi ve Mali Mevzuatının yanı sıra Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri çerçevesinden en uygun vergileme modelinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık

e.Transfer Fiyatlaması Danışmanlığı (Transfer Pricing):
Şirketlerin transfer fiyatlaması uygulamalarının Türk vergi kanunlarına ve OECD çerçeve kararlarına uygunluğunun tespiti hizmetleridir. Bu konuda uzmanlaşmış vergi müdürlerince sağlanmaktadır. Yapılan başlıca hizmetler;
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif İlişkili kuruluş işlemleri analizi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Fiyat karşılaştırmaları
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yerel ve ÇVÖA mevzuatlarında konu ile ilgili olarak yer alan kurallar çerçevesinde risk analizi ve tavsiyeler

 

http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ
Vergi mükelleflerinin katma değer vergisi ödeyerek satın aldığı malları istisnalar dolayısıyla KDV tahsil etmeden satmaları sebebiyle yüklendikleri katma değer vergilerinin maliye idaresinden geri alınması hizmetidir. Bu hizmetler şirketimiz bünyesinde kurulmuş bir KDV iade bölümü tarafından sağlanmaktadır.

http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif KDV iade sürecinin (fatura dökümlerinin yapılması, karşıt incelemelerin yapılması, iadeye konu tutar tespiti, rapor yazılımı gibi.) takibinin yapılarak; söz konusu iade tutarının müşteri hesabına aktarımının sağlanması.
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Ayrıca, dolaylı vergiler konusunda ulusal ve uluslararası müşterilere verilen danışmanlık hizmetleridir. Bu alanda sunduğumuz başlıca hizmetlerimizi aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif KDV Yükümlülükleri (sorumlu sıfatıyla KDV, özel matrah şekli vb.) ile ilgili değerlendirme ve risk analizleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif KDV Danışmanlığı
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Özel Tüketim Vergisi uygulamaları
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Damga vergisi yükümlülükleri ile ilgili risk analizleri ve danışmanlık
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Royalti bedel ödemelerinde dolaylı vergi riskleri analizi

 

http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif YENİDEN YAPILANMA HİZMETLERİ (Merger & Acquisition)
Şirketlerin birleşme, bölünme, vergisiz devir ve tasfiye işlemlerinin incelenmesi ve tasdikini yapmak ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek bu hizmet alanımızın ana konularıdır. Ayrıca, şirket satın almaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek ve satın alınacak şirketlerin vergi riski incelemelerini (tax due diligence) de bu departman tarafından gerçekleştirilmektedir.
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Vergisiz Devir
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Devir
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Birleşme
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Bölünme

 

http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gifSERBEST BÖLGE FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Serbest bölgede faaliyet gösteren şirketlerin vergisel yükümlülüklerinin ve risklerinin araştırılması, denetimleri ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması bu konularda tecrübe kazanmış uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gifVERGİ UYUŞMAZLIKLARI HİZMETİ
Vergi mükelleflerinin Maliye İdaresi ile olan uyuşmazlıklarının giderilmesi konusunda danışmanlık vermek, uzlaşma komisyonlarına katılmak ve vergi davaları için mükellefler adına savunmalar hazırlamak bu hizmetimizin kapsadığı alanlardır. Bu hizmetler konusunda uzmanlaşmış YMM’ler tarafından verilmektedir. Bu hizmet tanımımızda kapsanan başlıca konular;

http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Vergi dava dilekçesi düzenlenmesinde teknik destek ve danışmanlık İhtirazi Kayıtla Beyan" yapılabilecek durumlarda destek ve danışmanlık
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Vergi incelemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Vergi inceleme raporlarının analizi ve danışmanlık hizmetleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Vergi idaresi ile ihtilaflarda uzlaşma veya dava açma kararının hukuki değerlendirmesinin yapılması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Uzlaşma ile ilgili danışmanlık
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Muhtelif hususlarda (iade/mahsup talebi, pişmanlık hükümlerinden yararlanma) vergi dairesine verilen dilekçelerin mevzuata uygun olarak hazırlanması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Vergi cezalarının, gecikme zammının ve gecikme faizinin uygulanması ile ilgili teknik destek ve danışmanlık
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Vergi İdaresince verilmiş muktezaların analiz ve değerlendirmesi

http://www.egegorus.com/ymm_icon/b-ymm.gif EĞİTİM HİZMETLERİ
Günümüzde gittikçe zorlaşan piyasa ve rekabet koşulları şirket yöneticilerinin operasyonlarını kontrol altında tutmasının gerekliliğini arttırmıştır. Bu kapsamda gerekli olan mükemmeliyete ulaşmak yolunda eğitim kavramı her zamankinden daha büyük bir önem arz etmektedir.
Ege Görüş YMM olarak düzenlemiş olduğumuz eğitim ve seminerler ile gerek müşterilerimize gerekse kamuya karsı olan bilgilendirme görevimizi yerine getirmek için çalışmaktayız.

Eğitimlerimiz;

http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Şirketlerden gelecek talepler üzerine verilebilecek olan özel eğitim ve seminerler ve kamuya açık olarak sunulan güncel konuları içeren eğitimler olarak iki ayrı gruba ayrılabilir.
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Vergi eğitim konularımız aşağıda ana başlıklar halinde özetlenmiştir
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Şirketlerin vergisiz devir, birleşme ve bölünmeleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Bütün yönleriyle yatırım teşvikleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Bireysel emeklilik ve hayat sigortalarında vergi uygulamaları
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Özel tüketim vergisi-sorunlar/çözümler
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Dönem sonu işlemleri ve özellikli konular
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Menkul ve gayrimenkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Finansal ve vergisel boyutlarıyla kar dağıtımı
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Türev (swap, forward, futures, option) finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesi
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Yabancı yatırımlar için sağlanan Türk vergi teşvikleri
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Temel vergi kanunları
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif Serbest bölgelere sağlanan teşvikler ve uygulaması
http://www.egegorus.com/ymm_icon/k-ymm.gif SPK Lisanslama Sınavına Yönelik Vergi Mevzuatı